ICCVG 2018
monday, 30 January 2023
switch to english

Sign in

Registered user

Login

Password

Home > Description

Polski English
 
Regulamin wnoszenia opłat za uczestnictwo w Konferencji ICCVG 2018 Statute of the fee payments for participation in the Conference ICCVG 2018

§ 1.

Organizator konferencji
Administracja i sprawy finansowe Konferencji są prowadzone przez
Towarzystwo Przetwarzania Obrazów (TPO)
Dane prawne:
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń: KRS 72617
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 526-10-23-209
Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 012102932
                więcej...
Adres:
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
Kontakt w sprawach konferencji: zobacz tutaj
Kontakt z Zarządem: zobacz tutaj
Conference organizer
The administration and finances of the Conference are carried out by
Association for Image Processing (Towarzystwo Przetwarzania Obrazów, TPO)
Legal data:
Number the in National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy) - Register of Associations: KRS 72617
VAT number: NIP 526-10-23-209
Statistical identification number: REGON 012102932
                more...
Address:
Koszykowa 86
02-008 Warsaw, Poland
Contact regarding the Conference: see here
Contact with the Governing Board: see here

§ 2.

Warunki dostawy
Świadczenia, jakie uczestnik otrzymuje w ramach opłaty konferencyjnej są opisane na stronach Konferencji. Są one zgodne z ogólnie przyjętymi zwyczajami i praktykami stosowanymi przy organizacji konferencji naukowych.
Conditions of delivery
Services which the participant receives for the conference fee are described in the web pages of the Conference. They are in conformance with the generally accepted customs and good practices applied in organization of scientific conferences.

§ 3.

Sposoby płatności
 • Opłat można dokonywać za pośrednictwem następujących kanałów płątności: kartą bankową za pośrednictwem Internetu; przelewem bankowym; gotówką podczas rejestracji.
  Uwaga: nie ma możliwości dokonania płatności kartą na miejscu podczas rejestracji.
 • Wysokości opłat są podane na stronie opłat konferencyjnych.
  Uwaga: wysokość opłaty zależy od typu uczestnika i od czasu dokonania wpłaty.
Methods of payment
 • Payments can be made via the following payment channels: with a bank card by the Internet; by a bank transfer; by cash at the registration desk.
  Important: there is no possibility of making a payment with a bank card in place during registration.
 • The fees are given in the page of conference fees.
  Important: the fee value depends on the participant type and on the time the payment is made.

§ 4.

Polityka zwrotów
 • Uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji. Zwrotu dokonuje się na żądanie uczestnika skierowane do organizatorów.
 • Jeśli uczestnik konferencji publikuje artykuł(y) w materiałach konferencyjnych, zwrot opłaty wniesionej za konferencję może zostać dokonany nie później, niż do czasu przekazania materiałów konferencyjnych do wydawcy. Następuje to bezpośrednio po akceptacji, wyrażonej przez uczestnika, dotyczącej ostatecznej wersji jego artykułu, w odpowiedzi na zapytanie w tej sprawie przez polskiego edytora technicznego.
 • W przypadku braku publikacji, zwrot opłaty może być dokonany nie później, niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
 • Jeśli uczestnik wniósł opłatę wyższą, niż obowiązująca go według tabel podanych na stronie opłat konferencyjnych, ma on prawo do zwrotu nienależnie wpłaconej różnicy. W takim przypadku nie obowiązuje termin podany w punkcie 2. Zwrotu dokonuje się na żądanie uczestnika skierowane do organizatorów nie później, niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji.
 • Zwrot następuje po potrąceniu 10% jego sumy tytułem kosztów operacyjnych.
 • W każdym przypadku zwrot następuje za pośrednictwem tego samego kanału płatności, za pośrednictwem którego została dokonana opłata.
Repayments policy
 • The participant has the right to have the conference fee repaid in the case of resignation of the participation in the conference. The repayment is made upon the claim made by the participant directed to the organizers.
 • If the participant publishes a paper (papers) in the conference proceedings, the repayment of the conference fee can be made not later than the date of submission of the materials to the publisher. This takes place directly after the author issues the acceptance of the final version of the paper(s) as an answer to the question asked in this matter by the Polish technical editor.
 • In the case of lack of publication, the repayment can be done down to two weeks (14 days) before the conference start.
 • If the participant paid a larger sum than that obligatory for him according to the tables given in the page of conference fees, he is entitled to the repayment of the unduly paid surplus. In this case the deadline given in point 2 does not hold. The repayment is made upon the claim made by the participant directed to the organizers not later than 14 days before the start of the Conference.
 • The repayment is made after deducting 10% of its sum in virtue of operational costs.
 • In any case the repayment is made by the same payment channel by which the payment was made.

§ 5.

Polityka reklamacji
Reklamacje należy zgłaszać do organizatorów konferencji korzystając z kontaktów podanych w §1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zaspokoić wszelkie roszczenia uczestników uzasadnione niezgodnością poziomu świadczeń udzielanych w ramach Konferencji z warunkami podanymi w §2. Organizatorzy będą kierowali się przy tym zasadami domniemania racji uczestnika i utrzymania dobrego imienia Konferencji.
Complaint policy
Complaints should be submitted to the Conference organizers using the contacts given in § 1. Organizers will make any effort to satisfy all the claims justified by the discrepancies of the level of services granted within the Conference with the conditions given in § 2. Organizers will follow the rules of presumption of appropriateness of the participant and of maintaining the good name of the Conference.

§ 6.

Polityka ochrony danych osobowych
Dane osobowe są traktowane zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi normalnie przy organizacji konferencji, oraz z polskim prawem, zgodnym z prawem Unii Europejskiej.
Personal data protection policy
Personal data are treated according to the best practices normally applied in conference organization, and according to the Polish law which conforms to the law of the European Community.
back           
Asociation for Image Processing Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Warsaw University of Life Sciences Polish-Japanese Academy of Information Technology Faculty of Information Science, West Pomeranian University of Technology Springer, Lecture Notes in Computer Science

Association for Image Processing

Faculty of Applied Informatics and Mathematics

Photo of Warsaw by www.zdjeciawarszawy.pl

v. 2012.5.1.1 eConf © 2008-2020 Piotr Kuźniacki

Last modification 2018-10-20

Site counter 37118 Online users 9